Stichting Kinderland Amstelveen

Stichting Kinderland Amstelveen, gevestigd aan Startbaan 3, 1185XP te Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

0. Contactgegevens:

Email: kinderland.amstelveen@gmail.nl
Adres: Startbaan 3
Postcode: 1185XP
Plaats: Amstelveen
Telefoon: +31647202018

T.E. Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Kinderland Amstelveen.
Hij/zij is te bereiken via thomas.bakker.1994@gmail.com.

1. Gegevens die wij verwerken:

1.1 Persoonsgegevens

Stichting Kinderland Amstelveen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

1.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Kinderland Amstelveen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– Gezondheid
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Beeldmateriaal (zie algemene voorwaarden)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kinderland.amstelveen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Stichting Kinderland Amstelveen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Het uitvoeren van onze dienstverlening
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

3. Geautomatiseerde besluitvorming:

Stichting Kinderland Amstelveen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Kinderland Amstelveen) tussen zit. Stichting Kinderland Amstelveen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Google Chrome en Google Drive. Met behulp van deze programma’s worden de voorbereidingen en afhandelingen getroffen voor Kinderland.
– WordPress. Dit is het behind-the-scenes systeem waarop onze website draait en waarmee onze betalingen worden verwerkt. Onze volledige website is voorzien van een geldig en werkend HTTPS certificaat. Tevens zijn uw gegevens alleen te benaderen d.m.v. een gebruikersnaam en wachtwoord.
– Rabobank Internetbankieren. Uw rekening- en verdere persoonlijke gegevens die wij in ons bezit krijgen d.m.v. een betaling zijn volledig beveiligd met een account inclusief Random Reader. Daarnaast is de website van de Rabobank beveiligd met een HTTPS certificaat.
– McAffee internet- en virusbeveiliging op onze apparaten. Deze voorkomt ongewenste indringers in onze computersystemen.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Kinderland Amstelveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

4.1 Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken, zoals die genoemd zijn in paragraaf 1.1 en 1.2, bewaren wij maximaal 24 maanden. Dit is voor interne analyse en om onze diensten mogelijk te maken en/of te verbeteren.

4.2 Betalingsgegevens

De betalingsgegevens worden op onze website maximaal 9 maanden bewaard. Uw betalingsgegevens worden ook in de boekhouding bewaard. De bewaartermijn bedraagt daar 7 jaar. Dit is de wettelijke termijn die wij moeten handhaven om onze boekhouding te kunnen verantwoorden en overleggen aan de Belastingdienst.

5. Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Kinderland Amstelveen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting Kinderland Amstelveen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kinderland Amstelveen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kinderland.amstelveen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Kinderland Amstelveen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Kinderland Amstelveen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kinderland.amstelveen@gmail.com. Heeft u daarnaast nog vragen, vindt u een onwaarheid of heeft u een opmerking over ons privacystatement, neem dan contact op via info@kinderland-amstelveen.nl.